نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

جلب ثالث

مدعی علیه در صورتی که خود را محق به جلب شخص ثالثی به محکمه دانسته خواستار آن بشود باید عرضحال در این باب به محکمه قبل از موادی که برای حضور او در محکمه معین شده است بدهد.(ماده۴۰۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

مدعی نیز در صورتی که بخواهد برای جواب به اعتراض مدعی علیه شخص ثالثی را به محکمه جلب کند می تواند در جلسه اول محکمه این اظهار را بنماید ولی عرضحال خود را در این باب باید لااقل فردای آن روز بدهد.(ماده۴۰۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

باید در عرضحال اسم و شهرت و شغل و محل اقامت شخص ثالت و جهت جلب او به محکمه صریحا قید شود.(ماده۴۱۰قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

محکمه یک نسخه از سواد عرضحال راجع به جلب شخص ثالت به مشارالیه و دیگری به طرف مقابل از متداعیین ابلاغ می نماید.(ماده۴۱۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

بعد از وصول عرضحال به رئیس محکمه مشارالیه نظر به محل اقامت شخص ثالث و طبیعت کار موعدی را برای حضور او معین می کند و اگر جلسه محکمه معین شده باشد آن را تغییر می دهد.(ماده۴۱۲
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

هر گاه یکی از متداعیین در باب جلب شخص ثالث اعتراض نمایدمحکمه باید بعد از رسیدگی به اظهارات طرفین قرار لازم را بدهد.(ماده۴۱۳قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هرگاه شخص ثالث حاضر نشد، محکمه رسیدگی را تعقیب می کند دراین صورت و در صورتی که شخص ثالث جواب داده از حضور خود استنکاف ورزدطرفی که جلب شخص ثالث را خواستار شده است می تواند از محکمه تامین مدعی به را نسبت به شخص ثالث بخواهد.(ماده۴۱۴قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

شخص ثالث در صورتی که حاضر شد مجاز است که تمام نوشتجات کار را که در دفترخانه محکمه است ملاحظه نماید و توضیحات کتبی و در تمام مذاکرات شفاهی شرکت نماید.(ماده ۴۱۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
مخارج اظهارشخص ثالث به عهده کسی است که جلب اوراخواستار شده است ولی اگر شخص ثالث حاضر نشد وطرفی که خواستارجلب اوشده بود بعد از ختم دعوای اصلی می تواند اقامه دعوی بر او نماید.(ماده۴۱۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی (مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)