فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

جرم مطبوعاتی

جرم مطبوعاتی


جرمی که به وسیله‌ی کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتی است.(ماده۲ قانون هیات منصفه مصوب ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه )
تبصره- مقصود از مطبوعات مرتب و انتشار جریده یا مجله یا مطبوع دیگری است که بنای آن منتشر شدن در ایام یا اوقات معینه باشد از قبیل روزنامه یا مجله و امثال آن .

جرم های ذیل جرم مطبوعاتی نبوده و محاکمه آن بدون حضور هیات منصفه به عمل خواهد آمد:
۱- جرم هایی که بیشتر به وسیله بیانیه یا هر قسم مطبوعات دیگری که به نحو مرتب منتشر نمی‌شود( به استثناء کتاب)وقوع یابد.
۲ -جرم هایی که به وسیله انتشار اعلان به عمل آید ولو اینکه اعلام در جریده یا مجله یا سایر مطبوعات مرتب و انتشار منتشر گردد.
۳- توهین به پادشاه مملکت.
۴-توهین به روسای ممالک خارجه یا نمایندگان سیاسی آنها در ایران.
۵- اسناد توهین آمیز یا افترا نسبت به فردی از نمایندگان ملت یا وزرا و معاونین آنها یا روسا و مستخدمین دربار سلطنتی یا نسبت به فردی از مأمورین دولتی یا ادارات مجلس یا مأمورین بلدی و یا نسبت به اعضای انجمن های بلدی و یا اعضاء هیات منصفه و یا اعضاءاتاق تجارت و یا اعضا انجمن های نظارت انتخابات و یا هیاتی از اشخاص فوق الذکر مشروط بر اینکه آن اسناد یا افتراء با مقام یا شغل اشخاص مذکور ارتباطی نداشته باشد.
۶-اسناد توهین آمیز یا افترا نسبت به افراد.
۷-فحش و ناسزا نسبت به هر کسی که باشد.(ماده ۳ قانون هیئت منصفه مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font