فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تعریف زندان

تعریف زندان

محبس عبارت از محل حفاظت محکومین (ماده ۱نظامنامه محابس توقیف گاههااز سری نظامنامه های منتشره در مجله رسمی از اول خرداد الی آخر اسفند ۱۳۰۷)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font