نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

شرایط تحصیل تابعیت ایران

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱- به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشند.
۲ -پنج سال متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند
۳-فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴_در هیچ مملکتی به جنحه مهم و جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
درمورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
(ماده ۴ قانون تابعیت مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۸)
کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است به تبعیت ایران قبول شوند.( ماده ۵ قانون تابعیت مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۸)

اگر تا پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل می شود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزرا حکم خروج اورا از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.
(ماده ۶ قانون تابعیت مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۸)
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام وزارت و کفالت وزارت و یا هرگونه ماموریت سیاسی در خارجه بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت:
۱_عضویت مجالس مقننه.
۲_عضویت انجمن های ایالتی و ولایتی.
۳_استخدام در وزارت امور خارجه.
(ماده ۷ قانون تابعیت مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۸ )
درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
۱_سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او.
۲_تصدیقنامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه وداشت مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش.
وزارت امور خارجه رسیدی با تعیین تاریخ وصول داده در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را به هیئت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذکند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.(ماده ۸ قانون تابعیت مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۸)
زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام می توانند اظهاریه کتبی و وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند لیکن به اظهاریه اولاد ذکور باید تصدیق مذکور در ماده ۲ ضمیمه شود.(ماده ۹ قانون تابعیت مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۸)
تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده اند موثر نمی باشد. (ماده ۱۰ قانون تابعیت مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۸)