فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تبدیل زندان به جزای نقدی

تبدیل زندان به جزای نقدی

حبس در امور خلافی مطلقا و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است محکمه باید در صورت تقاضای محکوم علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی ۵قران الی دو تومان تبدیل به جزای نقدی نماید (ماده واحده قانون امکان تبدیل حبس در امور خلافی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font