نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

اقامتگاه زن

تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد( ماده ۱۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ مردادماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)
در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتانمی توان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.( ماده ۱۲ قانون راجع به ازدواج مصوب۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)
در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرف معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.( ماده ۱۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)