فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

شرط استقراض دولتی

شرط استقراض دولتی

استقراض دولتی به هرعنوان که باشدخواه ازداخله خواه ازخارجه بااطلاع وتصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.(اصل ۲۵اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font