فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

لزوم استخلاص فوری زندانی

لزوم استخلاص فوری زندانی

اداره نظمیه مکلف است به محض انقضای مدت محکومیت هر محبوس امر استخلاص فوری او را بدهد امر مزبور باید فوراً پس از وصول به رئیس محبس به موقع اجرا گذارده شود(ماده۳۴نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
هرگاه مدعی العموم از ادامه حبس محبوس که مدت محکومیت او منقضی شده است و یا ادامه توقیف مظنون یا متهمی که امر استخلاص او صادر گشته است مستحضر گردد باید فورا اقدامات لازمه برای استخلاص آنها بنماید(ماده۳۵نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
هرگاه محبوس یا توقیف شده پس از انقضای مدت محکومیت و یا صدور امر استخلاص بدون علت قانونی دیگری ادامه توقیف اورا تجویز نماید در محبس یا توقیف گاه نگاهداشته شود اشخاصی که مکلف به استخلاص اوبوده و اقدام به آن ننموده اند مسئول خواهند بود.(ماوه۳۶نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font