فرهنگ سورنی

گواهی امضاء

تصدیق اصل بودن امضا از قرار ذیل به عمل می‌آید:هرگاه سندی را طرفین یا طرف در حضور مباشر ثبت امضا نکرده‌اند یا باید در حضور امضا کنند و یا باید در حضور اقرار نموده اقرار خود را امضاء نماید(ماده۹۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی) (البته قانون فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب ۱۳۰۲/۱/۲۸ […]