فرهنگ سورنی

تعریف وسیله نقلیه ازنظرقانون بیمه

وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها.(بندث ماده ۱قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

ورودثالث

هرگاه شخص ثالثی به ملاحظه نفعی که برای او ازمحق شدن یکی از متداعیین حاصل است بخواهد در دعاویی شرکت نماید در هر مرحله از مراحل کار عرضحال داده اظهار نماید که با کدام یک ازمتداعیین می خواهد شرکت نماید و سواد عرضحال شخص ثالث به متداعیین ابلاغ میشود.ماده۴۱۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی) […]

انواع وکیل

وکلای عدلیه بر دو قسمند: رسمی و غیررسمی.وکلای رسمی اشخاصی هستند که شغل خودشان را به وکالت در محاکم قرار داده و به این صفت معرفی شده‌اند. وکلای غیر رسمی کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی را می‌کنند بر سبیل اتفاق می باشد.(ماده ۲۳۶ قانون اصول تشکیلات […]

تعریف ولایت

ولایت قسمتی ازمملکت است که دارای یک شهرحاکم نشین وتوابع باشداعم ازاین که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکزایالتی باشد.(ماده ۳قانون تشکیل ایالات و ولایات ودستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶خورشیدی) (این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

مقررات حاکم بروزرا

هرگاه وزیری برخلاف یکی ازقوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده اندبه اشتباه کاری، احکام کتبی یا شفاهی ازپیشگاه مقدس ملوکانه صادرنمایدومستمسک مساهله وعدم مواظبت خودقراردهدبه حکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهدبود.(اصل ۲۸اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵) وزرا حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی که برای آنها […]