فرهنگ سورنی

هیات منصفه

در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفه در محاکم حاضر خواهند بود (اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی) از تاریخ تصویب این قانون تا اول حمل ۱۳۰۲تعیین هیات منصفه به طریق ذیل خواهدبود:محکمه استیناف و در نقاطی که محکمه استیناف نباشد محکمه ابتدایی از میان اشخاصی که در موقع انتخابات یکی از […]