فرهنگ سورنی

فرمانفرماکیست؟

فرمانفرما های ایالات و ولایات از رجال موثق مجرب کافی دولت به تصویب وزارت داخله انتخاب از طرف قرین الشرف همایونی بدین سمت معین خواهند شد.(ماده ۳۹۷قانون تشکیل ایالات و ولایات ودستورالعمل حکام مصوب۱۲۸۶/۹/۲۷ خورشیدی) (این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)