فرهنگ سورنی

محاسبه مدت توقیف برای زندانی

مدت کلیه حبس ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه بر حسب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده است لیکن اگر قبل از صدور حکم موقتاً توقیف شده باشد مدت توقیف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد.(ماده ۱۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴خورشیدی)