فرهنگ سورنی

مقررات حاکم بر صدور رای یا حکم

بعد از ختم مذاکره شفاهی متداعیین و اظهار عقیده مدعی العموم، محکمه هر گاه بتواند فورا رای میدهد والا رئیس و اعضاء به اتاق مخصوص رفته بعد از مشاوره در امری که موضوع محاکمه بوده اظهار علم خودشان را می نمایند.(ماده۴۴۰قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)اتخاذ رأی به این ترتیب به عمل می آید […]

رونوشت

رونوشت،صورت ثبت ، سوادسند،تصدیق، سوادمصدق وفتوکپی برابراصل همگی دریک میدان مفهوم قراردارند.در زمان های گذشته بدلیل عدم فراگیری دستگاههای چاپ فتوکپی وزیراکس بجای واژه فتوکپی ؛ اصطلاحاتی معادل رونوشت،صورت ثبت،سواد سند ویا تصدیق بکار برده می شد.منظور از ثبت همان دفاترثبت بوده ومنظورازصورت ثبت ، روگرفتی از مندرجات دفتربوده  که باتقاضای صاحب سند (درصورت فقدان […]

تاسیس روزنامه رسمی

در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت در پایتخت روزنامه رسمی ایران تاسیس می‌شود که حاوی خواهد بود دستخط های سلطنتی و احکام وزارتخانه‌ها و اعطای امتیاز و شئونات و عزل و نصب ها و قوانین موضوعه و صورت مشروح جلسات دارالشورای ملی و هر گونه مطالب رسمی دیگر دولت را.(ماده واحده […]

مقررات حاکم برروده

روده و کپون وزه متصل به روده کلیه ذبایح در تمام مملکت به عنوان مالیات متعلق به دولت است. (ماده یک قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۶خورشیدی)هرگاه محقق شود که کسی بدون اجازه دولت روده و کپون و زیره فروخته است ضعف قیمت از فروشنده دریافت خواهد شد.( ماده ۲ قانون راجع به روده مصوب […]

شرط احداث راه آهن

ساختن راه های آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخل و خارج همه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.(اصل بیست و ششم قانون اساسی مصوب دی ماه ۱۲۸۶)