نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برچسب: ح

تعریف حوزه ابتدایی

حوزه ابتدایی عبارت است ازقسمتی ازخاک ایران که درقلمرو یک محکمه صلحیه است.(ماده۷قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب

ادامه مطلب »

حق الثبت

هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک مبلغ حق ثبت را عمداً کمتر از تعرفه مقرر اخذ نمایند در دفعه

ادامه مطلب »

حقوق سیاسی

منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید (اصل ۷۲ متمم

ادامه مطلب »