نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برچسب: ج

جعل

جعل توسط اجزای ثبت: هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شوند

ادامه مطلب »

جنحه

جنحه عبارت از جرمی است که جزای آن موافق قانون مجازات تادیبی است.(ماده ۱۸۳ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱مرداد

ادامه مطلب »

جلب ثالث

مدعی علیه در صورتی که خود را محق به جلب شخص ثالثی به محکمه دانسته خواستار آن بشود باید عرضحال

ادامه مطلب »