نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برچسب: ت

تاجرکیست؟

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است.(ماده یک قانون تجارت مصوب۱۳۱۱/۲/۱۳ خورشیدی)

ادامه مطلب »

ثبت ملک

اشخاص ذیل حق تقاضای ثبت دارند:۱-مالک ودرصورتی که ملک مابین چندنفرمشاعامشترک باشدهریک ازشرکاء.۲-کسانی که درملک حقوقی ازقبیل حق السکنی وحق

ادامه مطلب »