نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

ورقه اجراییه

ورقه اجراء باید به امضای رئیس و منشی به مهر محکمه ممهور باشد هرگاه مدعی یا مدعی علیه متعدد باشند یا حکم راجع به اموال منقول یا غیر منقول متعدد باشد می توان به عده هرکدام ورقه اجراییه داد.(ماده ۶۰۱قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در ورقه اجراییه باید اسم مأمور اجراء صریحا نوشته شود و بعد از تبلیغ ورقه اجرائیه تمام عملیات اجراء به عهده او است.ماده ۶۰۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
مأمور اجراء مکلف است به تقاضای محکوم علیه اصل ورقه اجراییه را به او ارائه دهد.(مده ۶۰۳قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)