فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

نقص عضو به جهت تحصیل معافیت ازسربازی

نقص عضو به جهت تحصیل معافیت ازسربازی

اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضا خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی است ناقص نمایند به حبس تادیبی از یک ماه یا یک سال محکوم شده و پس از اجرای مجازات بدون قرعه برای تمام مدت خدمت نظامی جلب می شوند. معاونین اشخاص مزبور نیزبه یک ماه الی یکسال حبس تادیبی محکوم خواهند گردید و اگر معاون مستخدم دولت باشد علاوه بر مجازات مزبور محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی می شود هر کس برای اینکه دیگری تحصیل معافیت کند عضوی از اعضاءاو را ناقص نماید مشمول ماده( ۱۷۲ )قانون مجازات عمومی خواهد بود.( ماده ۳ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font