نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

مقررات حاکم بر منتظر خدمت

مستخدمینی که به واسطه حذف مشاغل یا بنا به مقتضیات اداری بدون تقصیر بیکار شوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانی که مجدداً متصدی شغلی نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دوثلث و از مرتبه ششم به بالا نصف آخرین مقرری خود را دریافت خواهند کرد و اوقات انتظار خدمت در جزو مدت تصدی محسوب و در موقع ترفیع و تقاعد منظور خواهد شد.
اختیار ترتیب حذف مشاغل و غیره ادارات هیات شوروی با خود هیات های شوروی خواهد بود.(ماده ۲۸ قانون استخدام کشوری مصوب۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)

حداکثر منتظرین خدمت هر وزارتخانه از صدی پنج عده کلیه مستخدمین آن نباید تجاوز نماید.(ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)

مستخدمینی که در حین انتظار خدمت به حد تقاعد برسند یا فوت نمایندحقوقی که به آنها و وظیفه که به وراثشان تعلق می‌گیرد از روی اصل مقرری مقامی که دارند محسوب خواهند شد.(ماده ۵۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی) هر یک از مستخدمینی که پس از محاکمه و ثبوت تقصیر محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی گردند حق اخذ حقوق تقاعد یا انتظار خدمت را نخواهند داشت.(ماده ۵۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)

مادام که عده منتظرین خدمت قضایی بیش ازصدی پنج مقرره درماده ۲۹ قانون استخدام کشوری مورخ ۱۳۰۱/۹/۲۱می باشدوزارت عدلیه حق استخدام قضات وصاحب منصبان جدیدی نخواهدداشت.(ماده ۳۷قانون استخدام حکام محاکم عدلیه وصاحب منصبان پارکه مصوب ۱۳۰۲/۱/۲۵خورشیدی)