فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

ممنوعیت صدمه به زندانی

ممنوعیت صدمه به زندانی

اکیدا ممنوع است که در محبس یا توقیف گاهها نسبت به محبوسین یا توقیف شدگان صدمات یا زجر بدنی وارد آورند بنابراین هر یک از این مامورین از هر رتبه و مقامی که باشند نسبت به محبوسین صدمه یا آزار بدنی وارد آورند مسئول خواهند بود.(ماده۳۰نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font