نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

شیوه رسیدگی محکمه تمیز

محکمه تمیزبه اصل وماهیت دعوایی که حکم آن را نقض می کندرسیدگی ننموده رسیدگی را به محکمه ای که قانون معین می کندمحول می دارد.(ماده۵۷۶قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت محکمه نقض شده محکمه تمیز دعوی را مستقیما به محکمه ای که صلاحیت راداردمحول می کند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان محکمه که حکم منقوض را داده است رجوع می کند و اگر محکمه بیش از یک شعبه نداشته باشد خود دیوان تمیز محکمه را که در عرض محکمه حاکمه است معین و رسیدگی مجدد را بدان ارجاع می نماید.(ماده۵۷۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر یکی از دو حکم مغایر هم که به صورت قطعی صادر شده موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجددا به دعوی رسیدگی نمی شود ولی هر گاه هر دو نقض شوند دعوی به محکمه ای که موافق ماده قبل محول می شود تا بعد از رسیدگی حکم مجدد صادر شود.(ماده۵۷۸
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
برای تصحیح حکم منقوض یا تجدید رسیدگی به دعوی بعد از نقض تقدیم عریضه جدید لازم نیست بلکه ارائه حکم محکمه تمبز کافی است.(ماده ۵۷۹قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هر گاه حکمی در محکمه تمیز به واسطه وجود یک یا چندین سبب از اسبابی که موجب نقض می شود نقص شده و برای تجدید رسیدگی به محکمه مرجوعه محول گشته اگر مفاد حکم ثانی که صادر می شود به همان علت و اسبابی که مفاد حکم منقوض مبتنی بر آن بوده مستند باشد و مجددا یکی از طرفین نقض آن را بخواهد هیات عمومی محکمه تمیز در خصوص آن حکم تدقیقات جدیده به عمل آورد و عنداللزوم آن را نقض می کند و اگر حکمی که در خصوص نقض ثانی داده میشود مستند به همان علل و اسبابی باشد که موجب نقض حکم اولی شده بود محکمه ای که دعوی به آن محل می شود به امتثال حکم محکمه تمیز مکلف است.(ماده۵۸۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در حکمی که در محکمه تمیز صادر می شود باید اسم و شهرت و شغل و محل اقامت طرفین و حکمی که به تمیز رجوع شده است و خلاصه اعتراضات و ادله طرفین و اسب هایی که موجب نقض یا تصدیق أن حکم می شود ذکر شود.(ماده۵۸۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

تمام احکام دیوان تمیز باید به توسط مدعی العموم دیوان مذکور به وزیر عدلیه تقدیم شود.(ماده۵۸۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

چنانچه در ماده ( ۱۳۶ ) قانون تشکیلات عدلیه مقرر است مدعی العموم دیوان تمیز حق دارد برای محافظت قانون حکم قطعی را که بر خلاف قوالی صادر شده تمیز نماید.
(ماده ۵۸۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی) تقاضای تمیز از طرف مدعی العموم دیوان تمیز مدت ندارد هر وقت مطلع شد می تواند تمیز نماید.(ماده۵۸۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)