جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

صلاحیت محاکم تجارت

صلاحیت محاکم تجارت

محاکم تجارت به امور راجع به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می نماید -معاملات تجارتی عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف انتفاع باشد.(ماده۲۳ قانون محاکم تجارت مصوب ۱۲۹۴/۴/۲۰ خورشیدی)

کلیه معاملات تجار معامله تجارتی محسوب است مادامی که خلاف آن محقق نشده باشد.
(ماده۲۴قانون محاکم تجارت مصوب۱۲۹۴/۴/۲۰خورشیدی)

دعاوی راجع به اموال غیر منقول از صلاحیت محاکم تجارتی خارج است.(ماده۲۵قانون محاکم تجارت مصوب ۱۲۹۴/۴/۲۰خورشیدی)

کلیه دعاوی راجع به ورشکستگی تجارتی از صلاحیت محاکم تجارت است مطابق قانون ورشکسته.(ماده۲۶قانون محاکم تجارت مصوب۱۲۹۴/۴/۲۰خورشیدی)
یادآوری:موادقانون مذکوربموجب ماده۷۶قانون تسریع محاکمات مصوب۱۳۰۹/۴/۳ خورشیدی )

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font