فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مقررات حاکم بر مجلس سنا

مقررات حاکم بر مجلس سنا


مجلس دیگری به عنوان سنا مرکب از ۶۰ نفر اعضا تشکیل می‌یابد اجلاسات آن بعد از تشکیل، مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود( اصل۴۳ اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)

نظامنامه های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد( اصل چهل و چهارم اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)

اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می شوند ۳۰ نفر از طرف قرین الشرف اعلاحضرت همایونی استقرار می یابند پانزده نفر از اهالی تهران پانزده نفر از اهالی ولایات و ۳۰ نفر از طرف ملت و ۳۰ نفر از طرف ملت ۱۵ نفر به انتخاب اهالی تهران ۱۵ نفر به انتخاب اهالی ولایات( اصل چهل و پنجم اولین قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)
مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی‌نتیجه است.( اصل ۳۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font