جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

وظایف مجلس رسیدگی عالی

وظایف مجلس رسیدگی عالی

رسیدگی به تقصیرات اداره روساء و اعضاءمحاکم و معاونین اعضا محاکم ابتدایی و صاحب‌منصبانی که با آنها در یک مقام هستند در مجلس رسیدگی اداری (یا مجلس رسیدگی عالی) که در وزارت عدلیه تشکیل می شود به عمل خواهد آمد و رسیدگی به تقصیرات دفتردار و اجزاء دفترخانه محاکم و اشخاصی که با آنها در یک مقام هستند در مجلس فوق العاده اداری همان محکمه که در آن مشغول خدمت هستند.(ماده ۱۸۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹ خورشیدی)

رسیدگی مجلس عالی غیر علنی است.(ماده ۱۹۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

قبل از اینکه مجلس رسیدگی عالی حکم بدهد رای مدعی عمومی را که صلاحیت حضور را دارد می‌شنود و بعد توضیحات آخری متهم را اصغاء می‌کند.(ماده ۱۹۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font