فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

ممنوعیت افشای اسرارتوسط مامورین دولتی

ممنوعیت افشای اسرارتوسط مامورین دولتی

مامورینی که افشای اسرار تلگرافی وکتبی دولت را بنمایند جلب به محکمه نظامی شده قویترین سیاست خواهند شد.(ماده الحاقی اول قانون حکومت نظامی مصوب۱۲۹۰/۴/۱۴ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font