فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مالیات مستغلات

مالیات مستغلات

برای کلیه مستغلات از قبیل دکاکین مغازه ها خانه های اجاره انبارها و کاروانسراها مهمائخانه ها یخجالها قهوه خانه ها میدانها در شهرها و قصبات عمده مالیات مستغلات برقرار می شود(ماده۱قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)
ماده ۳ – عایدی هر یک از مستغلات مذکوره در فوق اگر چنانچه در اجاره باشد از روی اجاره نامه مشخص می شود و هر گاه به اجاره نرفته باشد اداره مالیه از روی ممیزی تشخیص خواهد داد به این ترتیب که آنها رابا مستغلات نظیر آن که در همان نواحی و اطراف نزدیک به آن واقع شده و تقریبا برای مصرف واحد مهیا شده اند سنجیده و ممیزی می نمایند.(ماده۳قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)
مستغلات ذیل از دادن مالیات معاف می باشند
۱- مستغلات متعلق به دولت
۲- حمامها.
تبصره – مستغلات مذکوره در فقره ( ۳ ) مالیات هایی را که تا کنون می پرداخته اند کماکان خواهند پرداخت.
۳- مستغلاتی که بلاحاصل و فایده باشد.
۴- خانه های مسکونی مادام که به اجاره رفته باشند.
۵-خانه ای که قسمتی از آن را مالک ساکن و قسمت دیگر را به اجاره داده باشد مشروط بر این که مال الاجاره سالیانه از سی تومان تجاوز نکند.(ماده۴
قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)
مستغلات جدیدالبناء ومستغلاتی که به واسطه حادثه ازقبیل حریق زلزله سیل و امثال آن محتاج به تجدید بنا یا تعمیر بشوند از روز ختم بناتا دو سال از دادن مالیات مستغلات معاف خواهندبود مشروط بر این که وقوع خرابی و ختم بنا کتبا به اداره مالیه اظهار شود.(ماده۵قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)
هر یک از مستغلات مذکوره که بیش از سه ماه بلا عایدی باشد مالیات مدنی که بلاعایدی بوده است به او تخفیف داده می شود.(ماده۶ قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)
هر کس که مالک مستغلی است و یا حق انتفاع از آن را دارد باید عایدی سالیانه آن را به اداره مالیه محل اظهار نماید ترتیب این احضاریه و مدت مهلت آن در نظامنامه ای که در ماده ( ۱۷ ) این قانون مذکور است معین خواهد شد.(ماده۷قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)

اسامی مالکین و متولیهای مستغلاتی که مطابق این قانون مالیات مستغلات به آنها تعلق می گیرد از طرف خود آنها و مستأجرین آن مستغلات باید به اداره مالیه اظهار شود در صورت تخلف مسئول خواهند بود.(ماده۸قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)

یادآوری:قانون فوق باماده ۲۲قانون مالیات بردرآمدمصوب ۱۹ آبان ۱۳۲۲ خورشیدی نسخ گردیده

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font