فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

حقوق زندانی مرضعه

حقوق زندانی مرضعه

هرگاه شخص محکوم یا مظنون و یا متهم از طایفه نسوان باشد و طفلی داشته باشد که خود ارضاع می نماید مشار الیها می تواند طفل خود را با خود به محبس یا توقیف دادگاه ببرد.(ماده۲۶نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font