نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

لزوم جدایی بازداشتی اززندانی

محبس محکومین و توقیف گاه مظنونین و متهمین باید از یکدیگر مجزا باشد و هیچ مظنون یا متهمی را نمی‌توان در محبس توقیف نمود مگر در موارد ذیل:
۱) در صورتی که مظنون یا متهم مرتکب به جرم مشهود شده باشد
ب) در صورتی که مظنون یا متهم سابقه محکومیت جزایی داشته باشد
ج) در صورتی که مظنون یا متهم مجهول الهویه باشد
د) در صورتی که مظنون یا متهم ولگرد باشد.(ماده۲نظامنامه محابس وتوقیف گاهها ازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خردادالی آخراسفند۱۳۰۷)