فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

فرارزندانی

فرارزندانی


هرگاه محبوس یا توقیف شده به واسطه اهمال و مسامحه مستحفظین که ماموریت حفظ یا ملازمت و مراقبت از او را برعهده داشته فرار نماید مستحفظ مزبور مشمول ماده ۱۱۸ قانون مجازات عمومی خواهد بود.(ماده۳۲نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
هرگاه مستحفظ با محبوس یاتوقیف شده مساعدت در فرار کرده و یا برای او راه فرار تحصیل نماید یا با او مواضعه داشته باشد مستحفظ مشمول ماده ۱۱۹ قانون مجازات عمومی خواهد بود.(ماده۳۳نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font