فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مقررات حاکم بر عملیات اجرا

مقررات حاکم بر عملیات اجرا

محکوم علیه و محکوم له می توانند هر یک دو نفر شاهد برای حضور در حین عملیات اجراء دعوت نمایند ولی عدم حضور شهود مانع از اجرای حکم نخواهد بود.(ماده ۶۰۵
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
محکوم له حق دارد وسیله اجرای حکم را به مامور اجراء بنماید و هر گاه مشارالیه آن وسیله را در نظر نگرفت تقاضا کند که این نکته در دفتر مشارالیه نوشته شود.(ماده۶۰۶
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
محکوم له حق دارد در حین عملیات اجراء حاضر باشد ولی نمی تواند دخالت در امر اجراء نموده تعلیماتی بدهد که از وظایف ماموراجرااست.(ماده۶۰۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
بعدازمباشرت به اجراء ماموراجراءحق ندارداجرای حکم راتعطیل یا توقیف ویا قطع نمایدمگربه قرارمحکمه که حکم داده است یا به ابرازقبض محکوم له که از محکوم علیه مبلغ محکوم به رسیده است و یا بالاخره رضایت نامه کتبی محکوم له در تعطیل یا توقیف و یا قطع اجرا تخلف ماموراجراءاز وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود.(ماده۶۱۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
مامور اجراء محکوم به را به محکوم له تسلیم نموده قبض رسید می گیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود به محکمه که حکم داده است تسلیم می شود.(ماده۶۱۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

در صورتی که مال محکوم علیه کفایت حق طلبکار یا طلبکاران را ننماید مأمور اجراء مبلغ محکوم به را به محکمه تسلیم می نماید که موافق فصل ششم این باب رفتار بشود.(ماده۶۱۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اجرای حکم را مامور اجراء در روی ورقه اجراء قید کرده به محکمه ای که آن را داده است مسترد می دارد و به محکوم علیه قبض اجرای حکم را می دهد.(ماده۶۱۳
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه محکوم علیه در حین اجراء فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم (در صورت صغیر بودن آنها) اجراء توقیف می شود.(ماده۶۱۴
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
شکایت از مأمورین اجراء و تخلفات آنان از حدود قانونی به مدعی العموم محکمه راجع است که مامور اجراء در آن محکمه مأموریت دارد ولی منازعات راجعه به مفاد احکام راجع است به محکمه که حکم داده است.(ماده۶۱۵
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

شکایات مزبوره باید در ظرف دو هفته از تاریخ وقوع ماده شکایات یا اظهارات به عمل آید و الآ بی اثر خواهد ماند.(ماده۶۱۶
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

شکایت از مأمورین اجراء باعث تعویق یا توقیف اجرای حکم نمی شود مگر این که قرار محکمه ای که صلاحیت رسیدگی را دارد به تقاضای مدعی العموم آن باب صادر شود.(ماده۶۱۷
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در مورد حدوث اختلاف و منازعه در مفاد حکم تقدیم اظهارنامه باعث تأخیر اجرای حکم خواهد شد تا زمانی که محکمه ای که حکم را داده است قرار لازم را بدهد.(ماده ۶۱۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

بعد از وصول اظهارنامه محکمه سواد اظهارنامه به طرف مقابل ابلاغ نموده معجلا مشارالیه را برای رسیدگی احضار می کند ولی عدم حضور احضار شده باعث تعویق رسیدگی و دادن قرار نمی شود.(ماده۶۱۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font