فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تعریف ضابطین عدلیه

تعریف ضابطین عدلیه

ضابطین عدلیه عبارتند از مامورین که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم (خلاف و جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار با مخفی شد توافق مقررات قانون باید به عمل آید ضابطین مذکوره به ترتیب ذیل تقسیم می شوند (اول) مدعی عمومی ابتدایی و معاونین او (دوم) مستنطق (سوم) کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان (چهارم) صاحبان مناصب و رؤساء بریگاد ژاندارم و امنیه مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب ولی ماموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است حدود وظایف هر کدام از مأمورین مذکوره به طوری است که در این باب مقرر است.(ماده۱۹قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font