فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مقررات حاکم برزندان وبازداشتگاه

مقررات حاکم برزندان وبازداشتگاه

هیچکس در محبس یا توقیف گاه پذیرفته نمی شود مگر به موجب حکم محکومیت یا امر توقیفی که از مقامات صلاحیت دار صادر شده باشد.(ماده۳نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)

اداره نظمیه در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ورود مظنون یا متهم به توقیف دادگاه او را به نزد مدعی العموم یا مستنطق صلاحیت دار اعزام می نماید.(ماده۴نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
مامورین محبس و توقیف گاه از هر درجه که باشد مکلف هستند شکایت اشخاصی را که مدعی حبس یا توقیف غیر قانونی می باشد قبول یا استماع نموده و به مقامات صلاحیت دار برسانند.(ماده۵ نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
هر محبس یا توقیف دادگاه باید دفتر مخصوصی داشته باشد تمام صفحات مزبور باید از طرف رئیس محبس نظمیه امضاء گردد.(ماده۶نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
هرکس که شخصی را به محبس نظمیه یا توقیف گاه مسپرد باید سند حبس یا توقیف را در دو نسخه همراه داشته وقبل از آنکه شخص محکوم یا مظنون یا متهم را به مستحفظ محبس تسلیم کندباید یک نسخه از آن را به رئیس شعبه کشیک داده و نسخه دیگر را به امضا رئیس شعبه کشیک رسانیده و به عنوان رسید دریافت دارد.(ماده۷نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)

سندی که به موجب آن محبوس یا توقیف شده از محبس یا توقیف گاه به طور قطعی خارج می شود باید با قید تاریخ خروج در دفتر مزبور در مقابل سند حبس یا توقیف ثبت شود.(ماده۸نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
کلیه اشخاصی که در محبس یا توقیف گاه پذیرفته می شوند باید در حین ورود به آنجا تفتیش گردند و همچنین تفتیش مزبور در هر موقعی باید به عمل آید که شخص محبوس یا توقیف شده به علتی از محبس یا توقیف گاه خارج و مجدداً به آنجا عودت داده می شود.(ماده۹نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
علاوه بر تفتیش مذکور در ماده فوق رئیس محبس یا رئیس شعبه کشیک می تواند هر وقت که مقتضی  بداند محبوسین یا توقیف شدگان را تفتیش کند یا امر به تفتیش آنها بدهد.(ماده۱۰نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
هرگاه در حین تفتیش نوشته جات یا اشیائی دریافت شود که که به نظر رئیس محبس یا رئیس شعبه کشیک برای اجرای تحقیقات راجع به جرم منتسب به مظنون یا متهم مفید باشد مشارالیه باید آنها را با حضور خود مظنون یا متهم مهر و موم نموده به وسیله دفتر نظمیه برای مدعی العموم یا مستنطق که مشغول تحقیق است بفرستد تا در باب ضبط یا استرداد آنها تصمیم مقتضی اتخاذ شود.(ماده۱۱نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
مکاتباتی چه خواه از خارج به محکومین یا مظنونین یا متهمین می رسد و خواه از طرف آنها به خارج ارسال می شود به استثناء مراسلاتی که از طرف محکوم یا توقیف شده به مراجع اداری یا قضایی نوشته می‌شود که برای رسیدگی به شکایات آنها از حبس یا توقیف و یا از وضع رفتار مستحفظین صلاحیت دارند.(ماده۱۲نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
هرگاه مراسلات وارده بعنوان محکومین یا صادره از  ناحیه آنها مورد سوء ظن باشد رئیس محبس باید آنها را فوراً برای رئیس کل تشکیلات نظمیه در تهران و برای رئیس نظمیه محل در خارج تهران ارسال دارد  رئیس مزبور حسب المورد آنها را ضبط و معدم می نماید یا به مقصد می رساند و یا برای کشف جرم دیگری به مقامات صلاحیت دار تسلیم می کند.(ماده۱۳نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
کلیه مراسلات صادره از ناحیه مظنونین یا متهمین به غیر از آنهایی که به موجب ماده ۱۲ استثناء شده است حسب المورد به مدعی العموم یا مستنطق یا محکمه رسیدگی به جرم می نماید ارسال گردد تا نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.(ماده۱۴نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
کلیه مراسلات مذکوره در ماده فوق باید در ضمن دفتری به مقامات مقتضیه ارسال شود و در ستون ملاحظات دفتر مزبور هر تعقیبی (از ضبط یا ارسال به مقصد )که راجع به آن مراسلات به عمل می آید یادداشت می گردد.(ماده۱۵
نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
رئیس کل تشکیلات نظمیه باید نظر به نوع محکومیت و مدت حبس محبس های جداگانه معین نماید و همچنین محبس جداگانه برای طایفه نسوان باید معین شود.(ماده۲۱
نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)

مدعی‌العموم ابتدایی هر محل  تفتیش در محابس و توقیفگاههای  آن محل خواهد داشت.(ماده۲۷نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
هرگاه مستحفظین  یا توقیف گاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن اشخاصی که حبس یا توقیف شده اند به مدعی العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند مسئول خواهند بود.(ماده۲۸نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font