فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

محاسبه مدت توقیف برای زندانی

محاسبه مدت توقیف برای زندانی

مدت کلیه حبس ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه بر حسب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده است لیکن اگر قبل از صدور حکم موقتاً توقیف شده باشد مدت توقیف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد.(ماده ۱۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font