فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

زندان انفرادی

زندان انفرادی

هرگاه محبوس یا توقیف شده مستحفظ یا سایر محبوسین یا توقیف شدگان را تهدید کند یا کتک زدند و به آنها فحش دهد رئیس محبس می تواند امر دهد که او را منفردا  نگاهدارند و یا در صورت ارتکاب به عملیات تشدد آمیز او را زنجیر نمایند و در هر حال رئیس محبس بایدفوراً مراتب را به رئیس نظمیه اطلاع دهد اقدامات انضباطی فوق مانع نخواهد بود از اینکه محفوظ یا توقیف شده برای جرمی که مرتکب گردیده است تعقیب و مجازات شود.(ماده۲۹نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font