فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مقررات حاکم برزندانی مریض

مقررات حاکم برزندانی مریض

برای محبوسین یا توقیف شدگان مریض باید رژیم مخصوصی اتخاذ شود ترتیب مریضخانه ها و اطباءو پرستاران محبس ها به موجب نظامنامه داخلی محابس معین خواهد شد.(ماده۲۳نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
هرگاه حالت مریض انتقال به مریضخانه خارجی را ایجاد کند اجازه انتقال باید در تهران به امر رئیس کل تشکیلات نظمیه و در خارج به امر رئیس نظمیه محل به عمل آید ولی اجازه انتقال باید نسبت به محکومین در ظرف یک هفته و نسبت به مظنونین یا متهمین در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ صدور به اطلاع مدعی‌العموم محل برساند.(ماده۲۴نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
هرگاه انتقال به مریضخانه خارج بدون لزوم یا از نقطه نظر و ارفاق شده باشد مدعی‌العموم  باید مراتب را به اطلاع وزیرعدلیه  برساند.(ماده۲۵نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font