جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

ممنوعیت بازنشستگی مضاعف

ممنوعیت بازنشستگی مضاعف

با داشتن حقوق تقاعدی یا وظیفه اخذ هرگونه مواجب و مستمری دیگری از خزانه دولت ممنوع است واگر شخص متقاعد به مقتضیاتی مجدداً مرجع خدمت موظفی در ادارات دولتی بشود در مدت تصدی آن خدمت حقوق تقاعدی را دریافت نمی‌کند ولی مدت خدمت جدید او منظور و پس از خروج از خدمت از بابت این مدت به میزانی که در ماده ۴۵ مقرر است بر حقوق سابق او افزوده می‌شود.(ماده ۵۵ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font