فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

ابعادجرم

ابعادجرم

مسئولیتی که ناشی از میشود از جرم دارای دو حیثیت است:
یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی.

حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیر به شخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در موقعی است که ضرر راجع به حقوق عامه باشد لهذا اداره مدعی های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تاسیس می شود.(ماده ۱۰۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضر شرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در محکمه محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی را به مهمترین جرم دارد.(ماده ۱۹۷ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)

شرکا و معاونین مجرم در محکمه محاکمه می‌شوند که صلاحیت حکم را درباره مجرم اصلی دارد.(ماده ۱۹۸ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی) هرگاه کسی مرتکب جرمی شود در محکمه ای رسیدگی می‌شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محکمه ای به آن جرم رسیدگی می‌شود که مهمترین از جرائم در حوزه آن واقع شده است و هرگاه جرم های مرتکب از یک درجه باشد محکمه که مرتکب در حوزه آن گرفتار شده یعنی دستگیر شده به آن رسیدگی می‌نماید در این مورد مستنطق هر محلی تحقیقات لازم را موافق تکالیف خود به عمل آورده به مدعی العموم محکمه که باید رسیدگی نماید نتیجه تحقیقات را ارسال می دارد. (ماده ۱۹۹اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)

هرگاه یکی از تبعه ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده و در ایران به دست می‌آید در محکمه ای محاکمه می‌شود که در حوزه او مقصر را یافته‌اند.(ماده۲۰۰ اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font