جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مسئولیت کیفری طفل غیرممیز

مسئولیت کیفری طفل غیرممیز

اطفال غیر ممیز را نمی‌توان جزائا محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که ۱۲ سال تمام نداشته باشد حکم غیرممیز را دارد.درصورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرم می‌شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.(ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ کمیسیون عدلیه)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font