نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

ثبت ملک


اشخاص ذیل حق تقاضای ثبت دارند:
۱-مالک ودرصورتی که ملک مابین چندنفرمشاعامشترک باشدهریک ازشرکاء.
۲-کسانی که درملک حقوقی ازقبیل حق السکنی وحق العبوروحق الشرب وحق المجری وحق التولیه وغیره دارندنسبت به حق خودشان
(ماده۳۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل ۱۳۰۲خورشیدی)
اولیای محجوروامثال آن می توانندبه نام آنها تقاضای ثبت بکنندمتولیان موقوفات عامه مجبوراموقوفات خاصه اختیارا تقاضای ثبت می نماینداملاک محبوسه مشمول این ماده خواهند بود.(ماده۳۶قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل۱۳۰۲خورشیدی)
تقاضانامه ثبت بایدبه امضامستدعی ثبت یا وکیل ثابت الوکاله اوبوده وبه مدیرثبت تقدیم شده قبض رسید دریافت شود.هرگاه مستدعی ثبت نتواندامضاء کندمدیرثبت این نکته راقیدنموده وپس ازاطمینان ازهویت اوتصدیق خواهدکردکه تقاضانامه ازطرف مستدعی ثبت داده شده است درصورتی که تقاضابه توسط وکیل بشودبایدوکالتنامه متضمن این اختیارضمیمه آن باشدتقاضانامه شامل نکات ذیل خواهدبود.
۱-اسم واسم خانوادگی وسمت ومحل اقامت ومشخصات دیگروتابعیت مستدعی ثبت و وکیل او درصورتی که تقاضابه توسط وکیل شده باشد.
۲-اسم و وصف مال غیر منقول که تقاضای ثبت آن شده یا تعیین محل ومشخصات وحدودوابینه واجزاءومتعلقات آن .
۳-تخمین قیمت ملک ومیزان منافع سالیانه آن.
۴-شرح حقوقی که برای اشخاص درآن ملک است باتعیین صاحبان حقوق.(ماده۳۷قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل۱۳۰۲خورشیدی)
درموقع تقدیم تقاضانامه باید تقاضاکننده کلیه اسنادوقباله جات ومدارک راجعه به آن راباسوادآنهابه دایره ثبت اسنادواملاک بیاوردمدیریا مباشرثبت بایدسوادهای مزبوره راپس ازتطبیق با اصل ورسانیدن به امضاء تقاضاکننده ضبط کرده واصل اسنادراردنمایدواگرسندمالکیت اومنحصربه تصرف است ادله وامارات تصرف فعلی خودرابایدکتبابه اداره ثبت اسنادواملاک تسلیم نمایدودرهرحال تقاضاکننده ثبت بایدنحوه تصرف خودراکه مطابق این قانون اورابرای تقاضای ثبت مجازمی داردمحرزنمایدنسبت به املاکی که مالک خاص نداردتقاضای ثبت ازاشخاص پذیرفته نمی شود.(ماده۳۸قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل۱۳۰۲خورشیدی)

(موادقانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)