فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تبانی به جهت انتقال مال غیر

تبانی به جهت انتقال مال غیر

هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوا نمایند این اقدام آنها جزءتشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبور محکوم خواهند شد.(ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۳ مرداد ۱۳۰۷ خورشیدی)
اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث برحکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوا نمایندو این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یاتضیع حق طرف دیگر دعوا باشد کلاهبردار محسوب و علاوه بر تادیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.
تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکور محکوم می گردد.
تبصره -اشخاصی که اقدامات مذکور در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.(ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایندوتبصره آن مصوب ۳ مرداد ۱۳۰۷ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font