فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تابعین ایران

تابعین ایران

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوس می شوند:
۱-کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد .
۲-کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند.
۳-کسانی که در ایران متولد شده و پدر ومادر آنها غیر معلوم باشد.
۴-کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده است به وجود آمده‌اند.
۵-کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجی است به وجود آمده و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام در ایران سکونت Domicileداشته باشند.
۶-هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷-هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. (ماده ۱قانون تابعیت مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۸ )

تبصره-اطفال متولدازنمایندگان سیاسی وقنسولی خارجه مشمول فقره ۴و۵نخواهدبود.

اشخاص مذکوره در فقره ۴ و ۵ حق دارند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تا یک سال تابعیت پدر خود را قبول کنند مشروط بر این که درظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت امور خارجه نمایند و تصدیق دولت پدرشان دائر به اینکه آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.( ماده ۲ قانون تابعیت مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۸)

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنهارا به تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابل خواهد شد.( ماده ۳ قانون تابعیت مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۸)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font