جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تاسیس بانک ملی ایران

تاسیس بانک ملی ایران

دولت مکلف است برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت، بانکی موسوم به بانک ملی ایران تاسیس نماید که مرکزش در تهران و شعب آن متدرجا در ایالت و ولایت ممالک خارجه دایر خواهد شد.(ماده یک قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶خورشیدی)
سرمایه اصلی بانک ۱۵ میلیون تومان خواهد بود و محل آن وجوه حاصل از فروش جواهرات دولتی و خالصجات است که به موجب قوانین مخصوص به فروش خواهد رسید( ماده ۲ قانون اجاره تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت همراه تجارت و اصلاحات و زراعت و صناعت مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font