فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تکالیف بازجو

تکالیف بازجو


مستنطق مکلف است که در ظرف ۲۴ ساعت از زمان حاضر شدن یا حاضر کردن متهم استنطاقات اولیه را به عمل آورد و در ظرف این مدت اگر شروع در استنطاق نشده باشد مستحفظین متهم را نزد مدعی العموم ابتدایی برده و مشارالیه استنطاق فوری او را از مستنطق می‌خواهد و اگر مستنطق امتناع ورزد و یا غایب باشد و یا اینکه عذر موجهی در تاخیر استنطاق داشته باشد مدعی العموم استنطاق را از رئیس یا یکی از اعضای محکمه ابتدایی که خودش معین می‌کند می‌خواهد.(ماده ۱۲۳ قانون این موقتی محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)
هرگاه متهمی که بر حسب احضار یا جلب بیش از ۲۴ ساعت در توقیف بماند بدون اینکه مستنطق از او استنطاق نماید و به طوری که در ماده قبل ذکر شد پس از حاضر شدن متهم در نزد مدعی العموم اقدامی در استنطاق او نشود اینگونه توقیف در ردیف توقیفاتی است که به اراده شخصی به عمل آمده در این صورت هر یک از مستحفظین که مرتکب چنین جرمی شده‌اند از شغل خود منفصل می‌شوند.مستنطق و مدعی العموم نیز در ازاء تخلفی که از وظایف قانونی خود نموده اند از شغل خود منفصل خواهند شد.(ماده ۱۲۴ قوانین موقتی است اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)

متهمین منفرداً استنطاق می شوند و نباید با همدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند. (ماده ۱۲۶ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)
جواب ها باید به همان طوری که داده می‌شود بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود متهمین باسواد خودشان جواب سوالات را می‌نویسند. (ماده ۱۲۷ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font