فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تعریف امورسیاسی

تعریف امورسیاسی

امورسیاسی عبارت ازمسائلی است که راجع به اصول اداره وقوانین اساسی مملکت وپلتیک دولت باشد.(تنبیه -بند۱۰۳ قانون انجمن های ایالتی وولایتی مصوب ۱۲۸۶/۳/۱خورشیدی)

(این قانون با ماده ۶۵قانون تشکیل انجمن های شهرستان واستان و مصوب ۱۳۴۹/۳/۳۰ و ماده ۸۴قانون اصلاح قانون تشکیل انجمن های شهرستان واستان مصوب ۱۳۵۵/۳/۲۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font