جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

لزوم ردعین اموال مسروقه

لزوم ردعین اموال مسروقه

مجرم بایدمالی راکه به واسطه جرم تحصیل کرده است(مثل اموال مسروقه و غیره) اگر موجود باشد عینا اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد وازعهده خساراتی که وارد آورده است برآید.(ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ کمیسیون عدلیه)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font