نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

اصحاب معامله رسمی

ثبت سند برای اصحاب معامله یا وکلای آنها در حضور مطلعین قرائت و با اصل سند مقایسه و با امضاء تصدیق می شود (ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
اصحاب معامله که قرائت ثبت دفتر را بی حضور مطلعین استماع نموده انددروقت امضای ثبت سندبایداعلام نمایندکه ثبت راقرائت کرده یا قرائت آن رااستماع کرده اندومراتب بایددردفترقیدشود.(ماده۷۰قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
اصحاب معامله کر وکور

در صورتی که اصحاب معامله اشخاص کر یا کور یا گنگ باشند حضور مطلعین در قرائت و معامله ثبت سند لازم است. (ماده ۷۱ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

اصحاب معامله کرو بیسواد

در مواردی که معامله راجع به اشخاصی است که هم کرند و هم بی سواد به علاوه مطلعین معمولی باید شخصی هم که طرف اعتماد آنها است و می‌تواند با آنها به اشاره حرف بزند دعوت شود و شخص مذکور باید جامع تمام شرایط مندرج در ماده ۵۹ باشد به جز شرایط فقره چهارم که مانع از دعوت اونخواهد شد. (ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

مباشر ثبت باید به توسط سوالاتی که راجع به موضوع سند است یقین حاصل نماید که شخص کر و بی سواد اشاراتی را که به او می‌شود می‌فهمد (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

اصحاب معامله باسواد

اشخاصی که سواد دارند می توانند خودشان ثبت سند را خوانده رضایت خود را اعلام نمایند و این نکته باید قبل از امضای ایشان در دفتر قید شود.(ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

اشخاصی که هم کر و هم گنگ بوده و قادر بر قرائت باشند طرف معامله هستند باید بعد از خواندن ثبت دفتر با خط خودشان در دفتر بنویسندکه ثبت را خواندند و رضایت‌نامه دارند. (ماده ۷۵ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

در موردی که در ماده قبل سواد نداشته باشند باید به علاوه شخصی که به اشاره با آنها حرف می‌زند نیز شخصی را دعوت کرد که این اشارات را میفهمد این شخص باید جامعه شرایط مطلعین باشد به جز شرایط فقره چهارم که مانع از پذیرفتن او نیست (ماده ۷۶ قانون ثبت اسناد و مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
بعد از اجرای ترتیبات فوق الذکر ذیل ثبت را در خود دفتر ثبت اصحاب معامله و مطلعین و مباشر ثبت امضا می‌کنند. (ماده ۷۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
امضاء توسط غیر به امرصاحب سند

هرگاه طرف یا طرفین معامله به واسطه بی سوادی یا جهات دیگری نتوانند امضا نمایند شخص دیگری به امر ایشان امضا نموده و مطلعین نیز جهت را قید و امضا می‌نمایند. (ماده ۷۸ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
امضاء درمنزل توسط مباشرثبت

هرگاه طرف معامله به واسطه مرض سخت یا موانع مشروع دیگر نتواند در مباشرت ثبت حاضر بشود مباشر ثبت می تواند در خارج از ساعاتی که برای کار در مباشرت معین شده در منزل آن شخص حاضر شده با رعایت تمام ترتیبات مقرره وظایف خود را انجام بدهد. (ماده ۷۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

( قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب۱۳۰۲/۱/۲۸ خورشیدی نسخ شده است.)

اصحاب معامله محجور
مباشرثبت نمی توانداسناداشخاصی راکه طرفین یاطرف معامله آنهاغیربالغ یا مجنون یاسفیه یا به نحوی ازانحاء قانونی ممنوع ازتصرف هستندثبت نمایدمگراینکه آن معامله راکسی نموده باشدکه قانوناحق معامله رادارد.(ماده ۸۱قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل۱۳۰۲خورشیدی)

(ماده قانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)