نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

احکام قابل نقض

درمواردچهارگانه ذیل احکام نقض می شود:
۱-اگرمحکمه که حکم داده است خارج ازصلاحیت قانونی خودبه دعوایی رسیدگی کرده.
۲-هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت قانونی محکمه بوده ولی حکم برخلاف قانون صادر شده.
۳-اگربه ادعایی بر خلاف اصول محاکمه رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه اهمیت دارد که حکم را از اعتبار حکم قانونی می اندازد.
۴- اگر احکامی که از دو محکمه در یک موضوع و ماده صادر شده مابین همدیگر باشد.(ماده ۵۶۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هرگاه قضیه در محکمه رویت شده باشد که رسیدگی به آن اصالتا از خصایص آن محکمه نبوده و همچنین اگر به دعوای تجارتی در محکمه حقوق و یا به دعوای حقوقی در محکمه تجارتی و یا به دعوایی که از خصایص محاکم شرعیه است در محاکم عرفیه و یا به دعوایی که از خصایص محکمه ابتدایی است در محکمه استیناف و یا به دعوایی که از خصایص محکمه استیناف است در محکمه ابتدایی یا خارج از مرجع استینافی آن دعوی رسیدگی شده باشد حکم صادر نقض می شود ولو این که در اثنای رسیدگی خواه در محکمه ابتدایی و خواه در استیناف از قبل هیچ یک از متداعیین در این خصوص اعتراض نشده باشد ولی اگر دعوایی از خصایص یکی از محاکم تجارتی بوده و در محکمه تجارتی دیگر رسیدگی شده و یا راجع به یکی از محاکم ابتداییه بوده و در محکمه ابتدائیه دیگر رؤیت شده و در اثنای رسیدگی هیچ یک از طرفین اعتراض نکرده اند حکم صادر نقض نمی شود(ماده۵۶۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
حکم صادره در خصوص دعوایی مادام که حکم مذکور با قوانین جاریه که در حین وقوع آن دعوی معتبر و مجری بوده مخالف نباشد نقض نمی شود.(ماده ۵۶۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)

هر گاه عین مفاد حکم مطابق یکی از مواد قانونی است ولی اسباب موجه حکم با ماده قانونی دیگری که معنی دیگری دارد تطبیق شده آن حکم نقض می شود.(ماده۵۶۹قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اگر در دعوایی که از قراردادی ناشی شده به مفاد صریح سند یا به قانون و نظامنامه متعلقه به آن قرارداد معنی دیگری داده شود حکم صادر در آن خصوص نقض می شود.(ماده۵۷۰قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اصول و کیفیاتی که برای تایید مفاد حکمی در خود حکم مندرج است در محکمه تمیز محقق و معتبر محسوب است ولی چنانچه از اوراقی که اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشتجاتی که طرفین در حین محاکمه ابراز می کنند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم مذکور نقض می شود.(ماده۵۷۱قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هرگاه در یکی از محاکم بر خلاف اصول محاکمه به دعوایی رسیدگی شده باشد در دو مورد حکم آن محکمه نقض می شود:
۱- هر گاه اصول محاکمه که رعایت نشده به وظایف محکمه راجع بوده و عدم رعایت اصولی مزبور به هر درجه ای اهمیت داشته که درحکم محکمه نافذ ومؤثر بوده و به همان جهت نمی توان حکم محکمه را حکم قانونی دانست.
۲-اگرمدعی یا مدعی علیه به عدم رعایت اصلی ازاصول ترتیبات محاکمه اعتراض نموده باشندوبه آن اعتراض رسیدگی نشده باشد.(ماده۵۷۲قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر احکام متغایر از یک محکمه و یا از محاکم ابتدایی که در حوزه یک محکمه استیناف هستند صادر شده و در موقع اعاده محاکمه یا استیناف بر خلاف قوانین مقرر نسخ نشده باشد در محکمه تمیز نقض می‌شود. (ماده ۵۷۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی) هرگاه احکام متغایر از دو محکمه صادر شده و احکام مذکور متعلق به یک دعوا و راجع به متداعیین معین باشد بدون اینکه صورت قضیه تغییر کرده باشد در این صورت حکم ثانی نقض و حکم اولی نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض می‌شود.(ماده ۵۷۴ قانون اصول کمات حقوقی مصوب خورشیدی)
اگر یک حکم مغایر صریح قانون باشد یا اصول ترتیبات محاکمه رعایت نشده باشد و آن عدم رعایت به درجه اهمیت داشته باشد که در حکم محکمه موثر و آن را از اعتبار حکم قانونی بیندازد آن حکم نقض می‌شود ولو دلایلی که به مستدعی تمیز برای نقض اقامه می‌کند کافی و موجب نقض نباشد.(ماده ۵۷۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادفوق که برگرفته ازقوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی است طی ماده ۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ و ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵ نسخ گردیده است)