فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

احکام غیرقابل تمیز

احکام غیرقابل تمیز

احکام مفصله الذیل قابل تمیز نیست
۱-احکامی که از محاکم عدلیه بر طبق احکام عدول مجتهدین جامع الشرایط
صادر شده.
۲ – احکامی که مستند به اقرار صریح باشد.
۳- حکم حکم و مصدقین که طرفین در انتخاب آنان تراضی نموده و به موجب التزام قانونی حکم آنان را قاطع دانسته اند.
۴-درصورتی که طرفین به التزام قانونی ملتزم به سقوط حق تمیز شده باشند.(ماده۵۴۳قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font