فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

خصوصیات احکام محاکم

خصوصیات احکام محاکم

احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونی که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناقرائت شود. (اصل ۷۸ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font